Föreslagna stadgejusteringar vid årsmöte 2016

Föreslagna stadgejusteringar vid årsmöte 2016

Datum

2016-09-15

Författare

.

Inläggskategori

Fordonstyp

.

Vid kommande årsmöte den 22 oktober kommer styrelsen att föreslå nedanstående stadgejusteringar i syftet att göra dem mer tidsenliga men även en skärpning av kraven för att föreningen ska upphöra.

Följande förändringar kommer att föreslås: Tillägg till §1 Målsättning: …samt i föreningens elektroniska medier…, tillägg till §3 Årsmöte: Föreningen genomför ett ordinarie årsmöte per kalenderår., tillägg till §4 Medlemskap: …en… samt ”Medlemskap i föreningen kan nekas av styrelsen.”, i §5 Medlemsavgift: ”Avgift skall vara inkommen senast två månader in på det nya kalenderår som avgiften avser.” ersätts med ”Avgift ska vara erlagd senast två månader in på det nya kalenderår som avgiften avser.”, §9 Stadgeändring får en ny lydelse ”§9 Stadgeändring . Tillägg eller ändring av föreningens stadgar kan endast beslutas av årsmötet. Ändring av §10 kan endast fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst nio månaders mellanrum. Ändringsförslag ska publiceras i föreningsmeddelande minst fyra veckor före årsmötet.” samt §10 Upphörande får en ny lydelse enligt ”§10 Upphörande. Beslut om föreningens upphörande ska biträdas av minst två tredjedelar av röstande medlemmar och får endast fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst nio månaders mellanrum. Föreningens tillgångar ska vid upphörandet tillfalla ändamål förenligt med föreningens målsättning.”

Stadgarnas nuvarande utformning finns tillgängliga här.

Kom med på årsmötet och gör din röst som medlem hörd, anmäl dig här.